Politikalar
Politikalar

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Verusa Holding ve tüm grup şirketlerinde, topluma, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve çevreye duyarlı yaklaşımımız ile iş sağlığı ve güvenliğinde riskleri en aza indirgemek üzere gerekli düzenlemeler yapılmakta ve bu düzenlemelere tüm çalışanların aktif katılımı sağlanmaktadır.
Bu kapsamda şirketimizde,
- Temel prensip olarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı kabul ederiz,
- Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için yöntemler geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz,
- İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için riskleri belirler ve azaltacak önlemleri alırız,
- Çalışanlarımız, tedarikçiler ve paydaşlarımızda güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışır, İSG uygulamalarımızı ve politikamızı paydaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine açık tutarız,
- Ayrıca, İş Kanunu ile bu kanunlara bağlı yönetmelikler gereği; risk değerlendirme analizi, acil durum eylem planı, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş sağlığı güvenliği uzmanı bulundurma, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurma konularında yükümlülükleri yerine getirmeyi,
- Tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak ilkesiyle, iş sağlığı ve güvenliği politikamızı günün koşulları ve gelişmelere göre gözden geçirerek sürekli iyileştirme ve gelişimi sağlamayı,
- Sıfır kaza ve meslek hastalığı hedefimizle çalışanlarımıza faaliyet gösterdiğimiz her yerde yürürlükteki ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve mevzuaata uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Tortum Elektrik Üretim A.Ş., insan kaynaklarının, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğu inancı ile çalışanlarının özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı ve iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı sağlamayı hedefler.
Ticari faaliyetlerini insan haklarına saygı temelinde, dürüst ve ahlaka uygun olarak ifa etmeyi ve faaliyet gösterdiği her yerde kanunlara ve düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt eder.
Aynı hassasiyetle, tedarikçilerinden ve çalışanlardan aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket etmelerini ve tam uyum sağlamalarını bekler.
-İnsan haklarına saygılıdır.
-Çalışanların yetkinlikleri ve performansları doğrultusunda şirket içinde kariyer imkanları sunar.
-İşe alma, ücretlendirme, performans ve iş aktı süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmamaya, ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlere entegre eder.
-Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir. -İnsan kaynakları politikalarını sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefler.
-Çalışanlarının insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile güvenliğini sağlar ve korur.
-Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutmaya yönelik uygulamalar geliştirir.
-Çalışanların mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine yönelik eşitlik esasına dayalı ve herhangi bir ayırım gözetmeksizin eğitim imkânları sağlar.
-Çalışanların daima yasalara ve insan haklar konusunda etik ilkelere uymak, temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek ve kurallara uygun hareket etmek konularında azami özeni göstermekle yükümlü olduğunu kabul eder, aksi takdirde disiplin cezası ve iş akdinin feshine giden yaptırımları uygular.
-Çalışanlarının, Etik Davranış Kuralları’nın ihlal edildiğini öğrendikleri veya şüphelendikleri durumda bunu üst amirine bildirmesini bekler.
-Kişinin işyerindeki huzuru ya da iş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yaptığı bildirimin 3.şahıslara ifşa edilmesini yasaklar.
-Tedarikçilerinin ırk, din, cinsiyet, milliyet, yaş, sosyal statü, fiziksel yapı, işe alma, ücretlendirme, eğitim imkanı, terfi ve emeklilik uygulamaları, siyasi görüş veya medeni duruma göre hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamasını, çalışanlarına eşit fırsatlar yaratmasını, ayrımcılık ve taciz ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmesini bekler.
-Tedarikçilerinin yasal mevzuatta tanımlanan yaş sınırına göre işçi çalıştırmalarını, zorla çalıştırma ve suistimalin engellenmesi, çalışma saatleri, fazla mesai ve ücretler, sosyal yardımlar ve yasal tatil hakları, sağlıklı ve güvenlikli bir iş ortamını sağlanması ile ilgili yasal düzenlemelere, insan haklarına saygılı, iş ahlakı ve yolsuzlukla mücadele prensiplerine uygun hareket etmesini bekler.